Informace o společnosti.

Představenstvo: Mgr. Jan Zeman (předseda), Ing. Miloš Vele (místopředseda), Martin Juris

Dozorčí rada: Ing. Milan Kouřil, Mgr. Jiří Kučera, Pavel Janoušek

Ředitel: Ing. Luboš WejnarJablonecká dopravní řeší budoucnost veřejné dopravy

Zastupitelstvo města na svém zasedání 14. 12. 2017 schválilo záměr založení vlastní dopravní společnosti s názvem Jablonecká dopravní (JD). Jedná se o akciovou společnost ve 100 % vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou (SMJN).

Hlavním důvodem vzniku nové městské společnosti je snaha dlouhodobě zajistit občanům města i jeho návštěvníkům moderní a spolehlivou městskou hromadnou dopravu na evropské úrovni včetně řešení kvalitních přestupních vazeb na další druhy dopravy. Vznik vlastního dopravního podniku přináší výhodu větší flexibility při realizaci požadavků zákazníků, resp. rychlejší reakce na připomínky cestujících a mimořádnosti jako jsou výluky a objízdné trasy.

Od 1. 5. 2018 má Jablonecká dopravní prvního zaměstnance, kterým se stal na základě řádného výběrového řízení Luboš Wejnar. Společnost již disponuje koncesí, která zajišťuje oprávněnost poskytovat dopravní služby.

Aktuálně Jablonecká dopravní působí jako servisně-poradenská organizace ve věcech veřejné dopravy pro Statutární město Jablonec nad Nisou a Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ). V rámci své činnosti např. zajišťuje aktualizaci dat pro projekt nového dopravního terminálu, provádí dopravní průzkumy včetně sledování vytíženosti jednotlivých spojů, podílí se na úpravách současných jízdních řádů a tras linek, připravuje odborné materiály na jednání vedení SMJ a DSOJ.Informace zveřejňované o povinném subjektu - viz. InformaceŽádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přístup k informacím

Právo svobodného přístupu k informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“). Zákon stanovuje povinnost poskytovat informace povinným subjektům dle § 2 zákona. Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.

Identifikace povinného subjektu:

Úplný oficiální název povinného subjektu: Jablonecká dopravní a.s.
Sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 06873031
ID datové schránky: zfs4kk6
Jediný akcionář: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 002 62 340

Jablonecká dopravní a.s. (dále jen „JD“ nebo „společnost“) poskytuje informace dle zákona:

 1. Zveřejněním – z vlastní iniciativy na internetových stránkách povinného subjektu (www.jabloneckádopravni.cz)

 2. Na základě žádosti podané:

 1. Ústně – vybavuje se neformálně, bez práva na odvolání a soudní přezkum, žádost se neeviduje (telefonický kontakt: +420 483 357 245)

 2. Písemně (včetně žádostí podaných prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací) – vybavuje se formálně, platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na stížnost nebo odvolání vůči způsobu vyřízení žádosti.

 • Místo a způsob podání písemné žádosti:

 • Poštou:
  Jablonecká dopravní a.s.
  Mírové náměstí 3100/19
  466 01 Jablonec nad Nisou

 • E-mailem:
  jabloneckadopravni@mestojablonec.cz

 • Datovou schránkou:
  ID datové schránky: zfs4kk6

 • Žádosti o poskytnutí informací dle zákona a také stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 • Datem podání žádosti se rozumí den doručení žádosti povinnému subjektu.

 • Ze žádosti musí být zřejmé:

 • a) že je určena JD jako povinnému subjektu dle zákona
 • b) jakých informací se žadatel domáhá
 • c) dostatečná identifikace žadatele, tzn. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo bydliště, případně adresa pro doručování (včetně elektronické adresy), u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla, případně adresa pro doručování (včetně elektronické adresy)

 • Postup při podávání žádosti je upraven v § 14 zákona.

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení:

 • 7 dní – po obdržení žádosti JD sdělí, že věc nepatří do její působnosti a věc se proto odkládá
 • 7 dní – po obdržení žádosti JD sdělí, že požadovaná informace je zveřejněna a kde
 • 7 dní – po obdržení žádosti JD vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy
 • 15 dní – po doručení žádosti JD vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován)
 • 15 dní – po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání
 • 15 dní – po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán

Procesní stránka

Pokud není žadatel s ústní odpovědí nebo s odkazem na zveřejněnou informaci spokojen musí podle zákona uplatnit písemnou žádost.

Způsoby vyřízení písemné žádosti o informaci:

 • Poskytnutím informace – tj. poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo nahlédnutím do písemností
 • Odložením žádosti – je-li žádost neúplná, žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost nevztahuje k působnosti JD
 • Odmítnutím žádosti – pokud žadateli nebude vyhověno z některého ze zákonných důvodů pro neposkytnutí resp. omezení poskytnutí požadovaných informací, odmítnutí žádosti bude učiněno řádným odůvodněným rozhodnutím s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona

Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti k podání požadované informace vydává ředitel společnosti. Ten ho také podepisuje a proti takovým rozhodnutím je právo na odvolání.

Odvolání proti rozhodnutí řeší nadřízený orgán – představenstvo společnosti.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

JD jako povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. JD může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací je zveřejněn na webových stránkách povinného subjektu.

Sazebník úhrad nákladů – viz. SazebníkÚdaje o společnosti – viz. Obchodní rejstřík